Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NEW ANNA COSMETICS Sp. z o.o.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem http://sklep.annacosmetics.com.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

a)      CENA PRODUKTÓW – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów z tytułu dostawy;

b)      KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;

c)      KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d)     KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Sklepu Internetowego i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia, przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA;

e)      SKLEP INTERNETOWY – elektroniczna platforma sprzedaży Produktów, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna za pośrednictwem adresu http://sklep.annacosmetics.com.pl

f)       SPRZEDAWCA – NEW ANNA COSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba, NIP: 8672238663, 
REGON: 181075670, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503135, adres 
e-mail: office@annacosmetics.pl, nr tel. 664787644

g)      TOWARY, zwane również PRODUKTAMI – prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;

h)      ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę.

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2

ZAMÓWIENIA

 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie Internetowym, albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia 
  wiadomością e-mail.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin 
  i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Do chwili wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2, Klient może złożyć oświadczenie o cofnięciu Zamówienia lub o jego modyfikacji.  

 

§ 3

CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Sklepie Internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji Cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 3. Za Zamówienia składane w Sklepie Internetowym, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
 4. płatność przy odbiorze,
  1. płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą.

 

§ 4

DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy, w zależności od wyboru Klienta.
 3. Koszty dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się 
  o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia.
 1. Dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych 
  i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Klienta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane na adres: office@annacosmetics.pl
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa.
 4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: New Anna Cosmetics Sp.z o.o. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie 
  o odstąpieniu. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza, którego wzór prześle Sprzedawca na prośbę Klienta, kierowaną na adres poczty elektronicznej: 
  office@annacosmetics.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem terminu.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:  New Anna Cosmetics Sp.z o.o. ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi  m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka New Anna Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba, NIP: 8672238663, REGON: 181075670, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503135. Każdy Klient, który przekazał Adminitratorowi swoje dane osobowe ma prawo do: wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych, a także ma możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo – promocyjnych.
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w Zamówieniu przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. W razie, gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zawiadomić 
  o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmiany skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień 
  w Sklepie Internetowym.
 5. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń, m.in.za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution): ec.europa.eu/odr 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

 

 

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny 
z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Sklep Internetowy posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sklepu Internetowego i dostarczają danych statystycznych 
o aktywności Klienta, wykorzystywanych w celach analizy statystycznej. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, 
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres office@annacosmetics.pl bądź telefonicznie pod numerem 664787644

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DLA NEW ANNA COSMETICS
PROJEKT I REALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ: MOONBITE.PL